نامه 53 امير المومنين به مالك اشتر (1)

از اين بعد هر روز قسمتی از ترجمه ی اين نامه رو براتون ميزارم :

برای ديدن بريد ادامه مطلب ...

مطالعه بیشتر...

نامه 53 امير المومنين به مالك اشتر (2)

ادامه :

اگر گناهی‌ از آنان سر می زند يا علت هايی بر آنان عارض می شود يا خواسته و ناخواسته اشتباهی مرتكب می‌گردند ، آنان را ببخشايد و بر تو آسان گيرد همانا تو از آنان برتر ، و امام از توبرتر ، و خدا بر آن كس كه تورا فرمانداری مصر داد والاتر است ، كه انجام امور مردم مصر را به تو واگذارده ،و آنان را وسيله آزمودن تو قرار داده .

نامه 53 امير المومنين به مالك اشتر (3)

ادامه :

هر گز با خدا مستيز ، كه تو را از كيفر او تجاتی نيست ، و از بخشش و رحمت او بی نياز نخواهی بود . بر بخشش ديگران پشيمان مباش ، و از كيفر كردن شادی مكن ، و از  خشمی كه توانی از آن ره گردی شتاب نداشته باش . به مردم نگو ، به من فرمان دادند و من نيز فرمان می‌دهم ، پس بايد اطاعت شود ؛ كه اين گونه خود بزرگ بينی ، دل را فاسد ، دين را پژمرده ، و موجب زوال نعمت هاست .

نامه 53 امير المومنين به مالك اشتر (4)

ادامه :

و اگر با مقام و قدرتی‌كه داری ، دچار تكبر يا خود بزرگ شدی ، به بزرگی حكومت پروردگار كه برتر از توست بنگر ، كه تو را از آن سركشی نجات می دهد ، و تند روی تو را فرو می نشاند ، و عقل و انديشه ات را به جايگاه اصلی باز می  گرداند .

نامه 53 امير المومنين به مالك اشتر (5)

ادامه :

بپرهيز كه خود را در بزرگی همانند خداوند پنداری ، و در شكوه خداوندی همانند او دانی ، زيرا خداوند هر سركشی را خوار می سازد ، و هر خود پسندی را بی ارزش می‌كند . با خدا و با مردم ئ با خويشاندان نزديك ، و با افرادی كه از رعيت خود كه آنان را دوست داری ، انعطاف را رعايت كن ، كه اگر چنين نكنی ستم روا داشتی .

زندگينامه 14معصوم،احاديث و روايت معصومين,نهج البلاغه,14ستاره