نامه 53 امير المومنين به مالك اشتر (26)

ادامه :

برگزيده ترين فرماندهان سپاه تو كسی باشد كه ، از همه بيشتر به سربازان كمك رساند ، و از امكانات مالی خود بيشتر در اختيارشان گذارد ، به اندازه ای كه خانواده هايشان در پشت جبهه ، و خودشان در آسايش كامل باشند ، تا در نبرد با دشمن ، سربازان اسلام تنها به يك چيز بينديشند . همانا مهربانی تو نسبت به سربازان ، دل هايشان را به تو می كشاند .

نامه 53 امير المومنين به مالك اشتر (27)

ادامه :

و همانا برترين روشنی چشم زمامداران ، برقراری عدل در شهر ها و آشكار شدن محبت مردم نسبت به رهبر است، مه كحبت دل های رعيت جز با پاكی قلب ها پديد نمی آيد ، و خير خواهی آنان زمانی است كه با رغبت و شوق پيرامون رهبر را گرفته ، و حكومت بارِ سنگينی را بر دوش رعيّت نگذاشته باشد .

نامه 53 امير المومنين به مالك اشتر (28)

ادامه :

و طولانی شدن مدت زمامداری بر ملت ناگوار نباشد، پس آرزوهای سپاهيان را برآور ، زيرا ياد آوری كارهای ارزشمند آنان ، شجاعان را بر می‌انگيزاند ، و ترسوها را به تلاش وا می دارد ، انشاءالله .

نامه 53 امير المومنين به مالك اشتر (29)

ادامه :

و در يك ارزشيابی دقيق ، رنج و زمات هر يك از آنان را شناسايی كن ، و هرگز تلاش و رنج كسی را به حساب ديگری نگذاشته ، و ارزش خدمت او را ناچيز مشمار ، تا شرافت و بزرگی كسی موجب نگردد كه كار كوچكش را بزرگ بشماری ، يا گمنامی كسی باعث شود كه كار بزرگ او را ناچيز بدانی .

نامه 53 امير المومنين به مالك اشتر (30)

ادامه :

مشكلاتی كه در احكام نظاميان برای تو پديد می‌آيد ، و اموری كه برای تو شبهه ناكند ، به خدا و رسول خدا (ص) بازگردان ، زيرا خدا برای مردمی كه علاقه داشته هدايتشان كند ؛ فرموده است : « ای كسانی كه ايمان آورديد از خدا و رسول و امامانی كه از شما هستند اطاعت كنيد ، و اگر در چيزی نزاع داريد ، آن را به خدا و رسولش باز گردانيد .

زندگينامه 14معصوم،احاديث و روايت معصومين,نهج البلاغه,14ستاره