نامه 53 امير المومنين به مالك اشتر (31)

ادامه :

پس بازگرداندن چيزی به خدا يعنی عمل كردن به قرآن ، و بازگرداندن به پيامبر (ص) يعنی عمل كردن به سنت او كه وحدت بخش است ، نه عامل پراكندگی .

نامه 53 امير المومنين به مالك اشتر (32)

ادامه :

سپس از ميان مردم ، برترين فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب كن ، كسانی كه مراجعه ی فراوان ، آن ها را به ستوه نياورد ، و برخورد مخالفان با يكديگر او را خشمناك نسازد ، در اشتباهاتش پا فشاری نكند ، و بازگشت حق پس از آگاهی ، برای او دشوار نباشد .

نامه 53 اميرالمومنين به مالك اشتر (33)

ادامه :

طمع را ازدل ريشه كن كند ، و در شناخت مطالب با تحقيقی اندك رضايت ندهد ، ودر شُبهات از همه با احتياط تر عمل كند ، و در يافتن دليل ، اصرار او از همه بيشتر باشد ، و در مراجعه ی پياپی شاكيان خسته نشود .

ماجرای خير و شر

امام علی (علیه السلام) فرمودند :
خیری که در پی آن آتش باشد خیر نخواهد بود ،
و شری که در پی آن بهشت است شر نخواهد بود ،
و هر نعمتی بی بهشت ، ناچیز است ،
و هر بلایی بی جهنم ، عافیت است .


☘☘


نهج البلاغه ، حکمت 378

دنيا

 

 

 

 

دنیا برای رسیدن به آخرت آفریده شده؛نه برای رسیدن به خود....

نهج البلاغه؛حکمت 463

 

 

 

 

زندگينامه 14معصوم،احاديث و روايت معصومين,نهج البلاغه,14ستاره