امروز رهبر انقلاب....

رهبر انقلاب :

دانشگاه بايد در اختيار كسانی باشد كه عاشق پيشرفت  علمی هستند نه كسانی كه پيشرفت را به هيچ می انگارند / دورانی را گذرانديم كه در خود وزارت علوم مانع تراشی ميكردند ؛ اينها نبايد تكرارشود .

رهبر انقلاب در ديدار با اساتيد دانشگاه ها :

حركت علمی كه در كشور شروع شده ، برای آينده حيات ملت ما و دنيای اسلام ، مسئله ای اساسی است / لكن دغدغه من ثبات اين حركت است / مبادا وضعيتی پيش بيايد كه اين حركت متوقف شود .

زندگينامه 14معصوم،احاديث و روايت معصومين,نهج البلاغه,14ستاره