جريان تكفير

رهبر انقلاب :

جريان تكفير كاملا در جهت اهداف استكبار است . اين جريان توانست حركت بيداری اسلامی را منحرف كند و حركت مردمی بر ضد آمريكا و استبداد را به جنگ بين مسلمانان و برادر كشی تغيير جهت داد .

تارخ : 1393/9/4

زندگينامه 14معصوم،احاديث و روايت معصومين,نهج البلاغه,14ستاره