امروز رهبر انقلاب....

رهبر انقلاب :

دانشگاه بايد در اختيار كسانی باشد كه عاشق پيشرفت  علمی هستند نه كسانی كه پيشرفت را به هيچ می انگارند / دورانی را گذرانديم كه در خود وزارت علوم مانع تراشی ميكردند ؛ اينها نبايد تكرارشود .

مطالعه بیشتر...

رهبر انقلاب در بازديد از نمايشگاه فناوری نانو

رهبر انقلاب در بازديد از نمايشگاه فناوری نانو :

پيشرفت هايی كه در نانو داشتيم ، يك نمونه ای است برای اينكه آنرا در ساير كارهای كشور الگو قرار دهيم . نگذاريد عوامل پيشرفت در نانو بهم بخورد ؛ ثبات ، دوهری از فضاهای سياسی و برنامه داشتن از عوامل اين موفقت است .

تاريخ : 1393/11/11

رهبر انقلاب در ديدار با احمد جبرئيل

رهبر انقلاب در ديدار با احمد جبرئيل (دبير كل جبهه ی مردمی آزادی فلسطين) :

مسئله فلسطين در راس مسائل دنيای اسلام است . جمهوری اسلامی تا روزی كه آرمان فلسطين به ثمر برسد مصمم خواهد ايستاد و آنروز را جوانان قطعا خواهند ديد .

تاريخ : 1393/11/15

جريان تكفير

رهبر انقلاب :

جريان تكفير كاملا در جهت اهداف استكبار است . اين جريان توانست حركت بيداری اسلامی را منحرف كند و حركت مردمی بر ضد آمريكا و استبداد را به جنگ بين مسلمانان و برادر كشی تغيير جهت داد .

تارخ : 1393/9/4

زندگينامه 14معصوم،احاديث و روايت معصومين,نهج البلاغه,14ستاره