ملتی كه...

ملتی كه بانوانش در صف مقدم برای پيشبرد مقاصد اسلامی هست ؛ آسيب نخواهد ديد . ملتی كه بانوانش در ميدان های جنگ با ابر قدرت ها مواجه شدن با قوای شيطانی قبل از مرد ها در اين ميدان ها حاضر شده اند پيروز خواهد شد . ملتی كه شهيد در راه اسلام ، هم از بانوان دارد و هم از مردان و شهادت را بانوان طلب می كنند و هم مرد ها كه آسيب نخواهند ديد ...

صحيفه امام ، ج 13 ، ص 129

كاغذ های كوچك

آيت الله رضوانی، كه مسئول مالی و ديگر كارهای امام بود ، پشت يك پاكت چيزی نوشته و برای حضرت امام فرستاده بود،

ايشان در يك كاغذ كوچك جواب داده و زير آ» نوشته بودند :‌« شما در اين كاغذ كوچك ميتوانستيد بنويسيد.»

مطالعه بیشتر...

زندگينامه 14معصوم،احاديث و روايت معصومين,نهج البلاغه,14ستاره