زندگی نامه و مشخصات شهید محمد رضا شمس الدين

محمد رضا شمس الدين
والفجر 8 22/11/64
1348
ام الرصاص تركش خمپاره
تصویر شهید محمد رضا شمس الدين

زندگی نامه محمد رضا شمس الدين

برگرفته از خاطرات مادر شهيد

پدرم مزرعه گندم داشت. فصل درو بود. براي كمك به او به مزرعه رفته بوديم. محمدرضا كوچك بود. او و علي، برادر كوچكترش، در باغ بازي مي‌كردند. ديدم از دست محمدرضا خون مي‌چكد. علي گريه مي‌كند و هر دو به طرف من مي‌آيند. نفسم در سينه حبس شد. بعد از چند لحظه به خودم مسلط شدم و گفتم:« چي شده؟ ».
محمدرضا گفت:« دستم به چرخ كمباين خورد. ».
به علي گفتم:« تو چرا گريه مي‌كني؟ مگه تقصير تو بود؟ ».
گفت:« نه! » بعد به محمدرضا نگاه كرد و با گريه گفت:« چرا گريه نمي‌كني؟ مگه دردت نيومد؟ ».
محمدرضا گفت:« يك ذره زخم كه گريه نداره. مگه بابا نگفت:’مرد بايد قوي باشه و نبايد گريه كنه.‘ ».

شهدای همنام و مشابه با شهید محمد رضا شمس الدين


Directory by Joomla! Academy All rights reserved

زندگينامه 14معصوم،احاديث و روايت معصومين,نهج البلاغه,14ستاره