درون زمين

دانشمندان با استفاده ازاختلاف سرعت امواج لرزه ای در حالت های مختلف مواد تشكيل دهنده ی هسته ی زمين در يافتند كه هسته ی خارجی زمين حالت مايع دارد اما هسته ی زمين با آنكه در عمق بيشتری واقع شده است ، حالت جامد دارد .

اين يكی از شگفتی ها ی آفرينش است كه ما با شنيدن اين چيز بايد به قدرت و عظمت خداوند متعال اعتراف كنيم .

زمين لرزه

سالانه حدود 10000 زمين لرزه ی خفيف در كشور رخ می دهد

 

مطالعه بیشتر...

منظومه شمسی

زمين و هفت سياره ی منظومه ی شمسی با بيش از 160 قمر در اثر نيروی گرانشیبه دور خورشيد می چرخند و فاصله یهر سياره از خورشيد حين حركت در مدارش تغيير می كند ، اما هيچ گاه با يكديگر برخورد نمی كنند.

كك

يا مي دانيد كك مي تواند ارابه ای كه جرم آن چندين هزار برابر جرم خودش است را بكشد و به حركت در آورد ؟!

سلول های بدن

در بدن انسان 50 تا 75 ميليون ميليون سلول وجود دارد ؛ اما شايد باور نكنيد كه بيشتر جانداران فقط يك سلول دارند .

زندگينامه 14معصوم،احاديث و روايت معصومين,نهج البلاغه,14ستاره