منظومه شمسی

زمين و هفت سياره ی منظومه ی شمسی با بيش از 160 قمر در اثر نيروی گرانشیبه دور خورشيد می چرخند و فاصله یهر سياره از خورشيد حين حركت در مدارش تغيير می كند ، اما هيچ گاه با يكديگر برخورد نمی كنند.

زندگينامه 14معصوم،احاديث و روايت معصومين,نهج البلاغه,14ستاره