كك

يا مي دانيد كك مي تواند ارابه ای كه جرم آن چندين هزار برابر جرم خودش است را بكشد و به حركت در آورد ؟!

زندگينامه 14معصوم،احاديث و روايت معصومين,نهج البلاغه,14ستاره