قرآن كريم.سوره اسراء.آيه24

در برابر آن ها {پدر و مادر}با مهربانی،فروتن باش. و بگو ای

پرور دگار من،همانطور كه در كوچكی مرا پرورش دادند به آن ها رحمت آور.

قرآن كريم ،سوره اسراء،آيه24

قرآن كريم ، سوره يونس،آيه55

بدانيد كه هر چه در آسمان ها و زمين است برای خداست.

قرآن كريم ، سوره يونس،آيه55

قرآن كريم،سوره نور آيه40

اگر خداوند به كسی نوری نداده باشد او هرگز نوری نخواهد داشت.

قرآن كريم،سوره نور آيه40

قرآن كريم،سوره ابراهيم،آيه38

ای پرور دگار ما ، هر چه را پنهان می داريم يا آشكار می سازيم ،تو از آن آگاهی و بر خدا هيچ چيزدر آسمان و زمين پو شيده نيست

قرآن كريم،سوره ابراهيم،آيه38

قرآن كريم ،سوره قصص،آيه77

                                      همچنان كه خدا  به تو نيكی كرده نيكی كن و در زمين از

پی فساد مرو كه خدا فساد كنندگان را دوست ندارد.

قرآن كريم ،سوره قصص،آيه77

زندگينامه 14معصوم،احاديث و روايت معصومين,نهج البلاغه,14ستاره