قرآن كريم ، سوره يونس،آيه55

بدانيد كه هر چه در آسمان ها و زمين است برای خداست.

قرآن كريم ، سوره يونس،آيه55

زندگينامه 14معصوم،احاديث و روايت معصومين,نهج البلاغه,14ستاره