قرآن كريم،سوره ابراهيم،آيه38

ای پرور دگار ما ، هر چه را پنهان می داريم يا آشكار می سازيم ،تو از آن آگاهی و بر خدا هيچ چيزدر آسمان و زمين پو شيده نيست

قرآن كريم،سوره ابراهيم،آيه38

زندگينامه 14معصوم،احاديث و روايت معصومين,نهج البلاغه,14ستاره